News

» Go to news main

DAL/SDUFE Joint Program Scholarship Recipients

Posted by Economics Department on November 9, 2021 in News

Jiaqi Bu, Shenghan Li, Ruimin Wang, Xinyi Gu, Xu Hua, Jun Zhong, Jinzhi Li, Yutong Zhang, Jiaxin Liu, Haotong Yu, Chao Jin, Ziyi Yang, Yihao Xie, Runyu Yang and Houqi Sun are the recipients of 2021-2022 DAL-SDUFE Joint Program Scholarship.