Team

Obrovac Group - Summer 2018


(Left to right): Leyi Zhao, Zilai Yan, Simeng Cao, Haonan Yu, Benjamin Scott, Congxiao Wei, Lituo Zheng, Yijia Liu, Mark Obrovac, Jun Wang