Team

Obrovac Group - Summer 2017


Back (left to right): Yijia Liu, Yidan Cao, Congxiao Wei, Mark Obrovac, Han, Jun Wang, Haonan Yu, Shayne Gracious, Ribecca, Ben Scott, Lituo Zheng, Leyi Zhao

Front: Clark