News

» Go to news main

Maxwell Scholarship Award Recipients 2021‑22

Posted by Economics Department on November 9, 2021 in News

Xinyi Gu, Xu Hua, Chao Jin, Shenghan Li, Tia Olynyk, Ruimin Wang, Yutong Zhang, Jun Zhong, Ziyi Yang, Matthew McKee, Houqi Sun, Yuqi Wang, Yueqi Zhao and Katarina Kandic are the recipients of a Professor W. Maxwell Award for 2021-22.