Dalhousie Gaelic Colloquium 2016

Third Annual Dalhousie Gaelic Colloquium

Free and open to the public!

Co-labhairt na Gàidhlig, Oilthigh Dhalhouise:

Tha an tachartas a tha seo saor agus fosgailte dhan phoball. Tha fàilte ro’n a h-uile duine!

Saturday, 2 April, 2016
10:00 a.m. to 4:00 p.m.
Di-sathuirne, 2 an Giblean, 2016
10:00 m gu 4:00 f
Dalhousie University Campus
Halifax, Nova Scotia
Campus Oilthaigh Dhalhousie,
Haileafacs, AN

Presentation from Office Gaelic Affairs;

Lewis MacKinnon

Taisbeanadh o Iomairtean na Gàidhlig

Lodaidh MacFhionghain

Featured Speaker:

Rob Dunbar, Professor of Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh

Born in Nova Scotia and raised in Ontario, Professor Dunbar will present on Gaelic language adult learners, and sharing experiences from Scotland that are especially relevant to the Nova Scotia context.

Priomh Òraidiche

Rob Barrach, Ollamh na Ceiltis agus Eòlas nan Albannach aig Oilthigh Dhùin Éideann

Air a bhreith an Albainn Nuaidh is air a thogail an Ontario, bidh an t-Ollamh Barrach a’ taisbeanadh air inbhich a tha ’g ionnsachadh na Gàidhlig, agus a’ compàir teachadh fhéin fhiosrachaidhean ás Albainn a bhuineas go h-àraid dhan cho-theacsa an Albainn Nuaidh.   

Ceilidh Céilidh
Rob Dunbar presents to Dalhousie Gaelic Colloquium
Rob Dunbar presents to Dalhousie Gaelic Colloquium

 

Contact:

Jerry White, Director, Centre for European Studies
Email:  Jerry.White@Dal.Ca
Phone: 902.494.3628