Second Annual Dalhousie Gaelic Colloquium

Free and open to the public!

Bidh An Darna Co-labhairt Bhliadhnailna
Gàidhlig ann aig Oilthaigh Dhalhouise:

Tha an tachartas a tha seo saor agus fosgailte dhan phoball. Tha fàilte ro’n a h-uile duine!

Saturday, 14 March, 2015
10:00 a.m. to 4:00 p.m.
iD-sathuirn’, 14 am Màrt, 2015
10:00 m gu 4:00 f
CIBC Auditorium located on the 2nd Floor of
Goldberg Computer Science Building
Dalhousie University
6050 University Avenue
Halifax, Nova Scotia
Ionad-éisdeachd ChIBC air a shuidheachadh
air an 2na ùrlar ann an
Togalach Gholdberg do dh’Eòlas na Coimpiutaireachd,
6050 lònach an Oilthaigh,
Haileafacs, AN

Speakers will include:

Bidh na h-òraidichean a leanas ann:

Frances MacEachen,
Gaelic Affairs Division,
Government of Nova Scotia
Frangag Nic Eachainn,
Iomairtean na Gàidhlig,
Riaghaltas na h-Albann Nuaidhe
Michael Linkletter,
Celtic Studies,
St. Francis Xavier University
MacTalla: The Gaelic newspaper
Mìcheal Linkletter,
Roinn na Ceiltis,
Oilthaigh Naoimh Fhransaidh Xavier
MacTalla: Am Pàipear-naidheachd Gàidhealach
Amy Mitchell,
Irish Studies,
Saint Mary's University / Maynooth University
The Irish-language poetry of Seán Ó Riordáin
Eumaidh Nic’illeMhìcheil,
Eòlas nan Éireannach,
Oilthaigh Naoimh Mhoire,
Ollscoil Mhá Nuad
Bàrdachd Shéain Úi Riordáin ann an Gàidhlig na h-Éireann
Heather Sparling,
Department of Heritage and Culture,
Cape Breton University
The role of music in revitalizing language
Fraoch Sparling,
Roinn an Dualchais agus a’ Chultair,
Oilthaigh Cheap Breatainn
An t-àite do Cheòl ann an ath-nuadhachadh cànain

 

Contact:

Jerry White, Director, Centre for European Studies
Email:  Jerry.White@Dal.Ca
Phone: 902.494.3628